ПРИЈАВА
ЗА УЧЕСТВО НА ГОДИШНАТА СРЕДБА НА ИПА 2 МЕХАНИЗМОТ НА ГРАЃАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ
Скопје, 15 септември, 2016 година
start
 
Годишна конференција на ИПА 2 Механизам за граѓанските организации
15 септември 2016
Скопје, Хотел: Холидеј Ин

 
I.                    Основни информации за подносителот на пријавата

 

Име и презиме на учесникот

 
Позиција на учесникот во организацијата

 
Име на организацијата

 
Контакт телефон

 
E-mail и интернет страница на организацијата

 
Име и презиме на раководителот на организацијата

 
Датум на регистрација на организацијата

 
Дали како учесник имате одобрение (мандат) за право на глас во процесот на избор? (Да/Не)

     
 
Дали сте заинтересирани да бидете кандидат за секторски претставник на ИПА 2 Механизмот?

 
II.                    Конкретни информации за организацијата

 
Согласно Вашата област на делување, наведете во кој сектор од Националниот стратешки документ сметате дека припаѓате:


 
Ве молиме, накратко наведете го Вашето познавање на Инструментот за претпристапна помош (ИПА), вклучувајќи било какво учество во консултации за ИПА (најмногу 300 зборови):

 
Забелешки (доколку имате):

Thanks for completing this typeform
Now create your own — it's free, easy, & beautiful
Create a <strong>typeform</strong>
Powered by Typeform